GARANTIEBEPALINGEN RIET

1. Algemeen

Uit de markt blijkt dat problemen met rieten daken die veroorzaakt worden door riet van gebrekkige kwaliteit zich gewoonlijk binnen 10 jaar openbaren. Omdat dit risico bij de leverancier van het riet hoort te liggen, geeft Riethandel Brahl B.V., hierna te noemen “Brahl”, 10 jaar garantie op de kwaliteit van haar riet uit China. Dit document beschrijft de garantiebepalingen.

 

2. Duur

De garantieperiode bedraagt 10 jaar en vangt aan op de factuurdatum. Om aanspraak te maken op garantie moet de originele factuur worden overlegd. De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd bij verleende garantie.

 

3. Dekking

-Voor dakvlakken met een hellingshoek van minimaal 45 graden wordt kosteloos nieuw riet en de overige benodigde materialen geleverd, de kostprijs van de werkzaamheden voor de rietdekker vergoed en het oude riet afgevoerd.

-Voor dakvlakken met een hellingshoek van 35 tot 45 graden wordt alleen kosteloos nieuw riet en de overige benodigde materialen geleverd.

-In aanmerking voor garantie komen uitsluitend gebreken waarvan de oorzaak ligt bij het riet zelf.

 

4. Voorwaarden

-Er moet zijn voldaan aan de "Eisen en uitvoeringsrichtlijnen voor het traditionele dak" en de "Eisen en uitvoeringsrichtlijnen voor het schroefdak" van 17 mei 2005 van de Vakfederatie Rietdekkers.

-Er mag op het gehele dak alleen riet gebruikt worden dat is geleverd door Brahl.

-Het dak moet vrij worden gehouden van alles wat het drogen van het dak beperkt zoals algen, mos, bladeren en dennennaalden.

-Er mogen geen coatings, chemicaliën en/of andere middelen worden toegepast.

-Het riet mag niet vochtig of nat op het dak gelegd worden.

 

5. Beperking

Uitgesloten van garantie zijn:

-gebreken die worden veroorzaakt door factoren buiten het riet om;

-dakvlakken met een hellingshoek van minder dan 35 graden;

-schade en/of ongemak ontstaan door toedoen van levende have, waaronder doch niet daartoe beperkt, vogels, eekhoorns, luizen, mijten en marterachtigen alsook schade ontstaan door extreme weersinvloeden en natuurrampen, waaronder doch niet daartoe beperkt, bliksem, storm, hagel, overstromingen en aardbevingen.

 

6. Overige bepalingen

-Objecten binnen een straal van 500 meter van een veehouderij of ander gebied met verhoogde ammoniak uitstoot zijn in principe uitgesloten van garantie. Om toch aanspraak te kunnen maken op garantie verzoekt u ons om een schriftelijke bevestiging hiervan. We zullen het object dan afzonderlijk beoordelen.

-Gebreken dienen binnen 30 dagen na vaststelling schriftelijk bij Brahl te worden gemeld.

-In geval van een tegenstrijdigheid van een onderdeel uit deze bepalingen met informatie waarnaar verwezen wordt, prevaleert het gestelde in deze bepalingen.

-Indien een onderdeel van deze bepalingen nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze bepalingen gestelde volledig van toepassing.

-Aan de garantie kunnen geen andere rechten worden ontleend dan hiervoor omschreven.
 

7. Toepasselijk recht en geschillen

-Op deze garantiebepalingen is het Nederlandse recht van toepassing.

-Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Riethandel Brahl B.V. – 20 juli 2016